Коломийський медичний коледж ім. І.Франка

адреса: Івано-Франківська обл.
78200 м. Коломия
вул. Івана Франка, 14

тел: +38 (03433) 24450,
тел/факс: +38 (03433) 26947

e-mail: kolmedkol@gmail.com

Практичне навчання

Реформування системи охорони здоров'я ставить інші, якісно нові завдання у справі підготовки середнього медичного персоналу та забезпечення його високого професіоналізму.

Критерієм оцінки якості професійної підготовки спеціалістів середньої ланки є результати навчального процесу, рівень професійних знань і вмінь студентів. Педагогічний колектив коледжу спрямовує свої зусилля на розробку сучасної методології освіти, не втрачаючи при цьому міцного національного ґрунту, що сприяє виробленню професійних знань і умінь, що були б конкурентноспроможними на національному ринку праці.

Для викладачів-лікарів проводяться семінари з питань удосконалення методики проведення практичного навчання.
З врахуванням нових досягнень медичної науки і практики, викладачі постійно поповнюють комплекси методичного забезпечення предметів. На кожному теоретичному чи практичному занятті звертається увага на значимість даної теми в майбутній професійній діяльності медичної сестри, фельдшера, акушерки, фармацевта, підкреслюється її актуальність і соціальна значимість.

Профілізація навчання починається вже на першому курсі. Близько 80% навчальних годин відводиться для проведення практичних і лабораторних занять. Метою практики є оволодіння сучасними методами і формами організації праці майбутнього медичного та фармацевтичного працівника, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби поповнювати свої знання для їх творчого застосування в практичній діяльності.

Розроблені досконалі інструкції з техніки виконання різних процедур і маніпуляцій, що дозволяє в доклінічних умовах, з певною достовірністю імітувати реальні умови виконання цієї роботи в лікарні. Великі можливості для організації творчої роботи студентів з'явилися в результаті створення комп'ютерних класів, використання аудіо і відеотеки та мультимедійного обладнання. Закуплено електронні книги з основних клінічних дисциплін. Кабінети і лабораторії коледжу забезпечені сучасним устаткуванням, інструментарієм, предметами догляду, технічними засобами навчання (мультимедійні пристрої, 2 лінгафонні кабінети, аудіо- , відео- та комп'ютерна техніка, електронні підручники, Державна Фармакопея України).

В коледжі розроблена система проведення атестації практичних навиків з клінічних предметів перед проходженням студентами виробничої і переддипломної практики. З цією метою на кожного студента заводиться атестаційний листок з переліком практичних навиків з кожного предмету згідно програми. Студенти мають залікові книжки практичної підготовки, де вказано перелік дисциплін, з яких проводиться контроль практичної підготовки студентів і перелік практичних навичок та вмінь, по яких атестуються студенти. Атестація практичних навиків проводиться в кабінетах доклінічної практики. Студент отримує допуск до виробничої чи переддипломної практики тільки після перевірки вміння виконувати ін'єкції і маніпуляції в доклінічних умовах на фантомах.

З метою покращення якості професійної підготовки молодших медичних спеціалістів та керуючись "Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (наказ № 93 від 08.04.93 р. МОЗ України) і наказом МОЗ України № 78 від 16.04.1996р. „Про затвердження інструкції про організацію та проведення практики студентів медичних та фармацевтичних училищ (коледжів)", наказом Управління охорони здоров'я облдержадміністрації затверджені бази для проведення навчальних, виробничих і переддипломних практик - лікувально-профілактичні та фармацевтичні заклади Івано-Франківської області.

Базами практичного навчання студентів Коломийського медичного коледжу ім. І. Франка є:
Коломийська ЦРЛ - 505 ліжок;
Коломийська міська інфекційна лікарня - 75 ліжок;
Коломийська дитяча лікарня - 100 ліжок;
Коломийський онкодиспансер - 35 ліжок;
Коломийський протитуберкульозний диспансер - 130 ліжок;
Коломийське дерматовенерологічний диспансер - 35 ліжок;
Коломийський пологовий будинок - 130 ліжок.
Коломийська СЕС

На практичних базах функціонує 18 навчальних кімнат, які забезпечені необхідним медичним обладнанням, муляжами, фантомами, інструментами.

Проведена паспортизація практичних баз. Згідно програм практики розроблені комплекси методичного забезпечення виробничих та переддипломних практик з кожної спеціальності.

Усі клінічні бази мають умови для виконання програм практики, які їм надсилаються попередньо разом із наказами.

В коледжі налагоджена чітка система контролю за проходженням виробничої і переддипломної практики. Згідно затверджених графіків контролю за студентами під час проходження практики. Методичні керівники працюють з студентами на базах лікувальних закладів, проводять семінарські заняття, науково-практичні конференції, здійснюють контроль виконання знань та умінь.

Заключним етапом, який відображає весь об'єм теоретичних знань і підтвердження якості оволодіння практичними навиками, є захист переддипломної практики.

За підсумками переддипломних практик проведено підсумкові наради з питань ефективності засвоєння практичних навиків. Така система практичного навчання і контролю дає можливість виявити, чи знання і вміння студентів відповідають кваліфікаційним характеристикам випускників і забезпечує належний рівень практичної підготовки студентів і готовність до самостійної роботи в медичних закладах.

На належному рівні налагоджено дотримання вимог охорони праці та техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки. В штат введена посада провідного спеціаліста з охорони праці. Протягом навчального року проводяться професійні конкурси до Дня акушерки, фельдшера, фармацевта, Всесвітнього дня медичної сестри. Проводяться відкриті виховні години під рубрикою «Медицина в моєму житті», зустрічі з фахівцями галузі охорони здоров'я.

Результат професійної підготовки студентів добре видно на коледжних та регіональних конкурсах «Кращий за фахом», предметних олімпіадах, які проводяться щорічно. Студенка групи 3П2 Христина Книш стала лауреатом Х Всеукраїнськогоконкурсу професійної майстерності "Панацея 2009", м. Харків.

Студентами коледжу проведені лекторії у ВНЗ м.Коломиї «За здоровий спосіб життя» (проблеми тютюнопаління і шкідливості абортів).

Проведено благодійну акцію допомоги дітям «Від серця до серця».

Студенти коледжу взяли участь в акції до Великодня, що проводилась Товариством Червоного Христа (розносили подарунки малозабезпеченим дітям).

Студентами коледжу під час практичних занять і під час проходження виробничої і переддипломної практик проводяться бесіди-лекції з батьками і дітьми підліткового віку по здоровому способу життя і профілактики дитячих захворювань (проблеми гельмінтозу, туберкульозу, сколіозу)

Усі випускники, які закінчили навчальний заклад, працюють на посадах, що відповідають кваліфікаційним вимогам. Відсоток молодих фахівців, які за 3 роки після закінчення навчального закладу займають первинні посади становить 92%.

В коледж постійно надходять відгуки з лікувальних установ, аптечних закладів про роботу випускників, де відзначають швидку адаптацію в колективі, достатній рівень теоретичної та практичної підготовки, добре володіння необхідними практичними професійними навичками. Випускники коледжу в лікувальних установах та аптеках є наставниками для студентів під час проходження виробничої і переддипломної практики. Випускники коледжу запрошують в навчальний заклад на виховні години, традиційні зустрічі з випускниками, бесіди за круглим столом, науково-теоретичні конференції, конкурси «Кращий за фахом»
(у ролі членів судейської колегії), беруть участь в Днях відкритих дверей.

З метою пропаганди здорового способу життя в коледжі працює лекторій «За здоровий спосіб життя»
(керівник Жолобайлюк О. І.).

Викладачами педіатрії проведено відкрите засідання педіатричного гуртка по підсумкам науково-пошукової роботи за рік та проблемах цукрового діабету у дітей, туберкульозу, наркоманії в м.Коломия і району.

До дня боротьби з туберкульозом студентами коледжу випущені санбюлетні і пам’ятки по його профілактиці.

Заключним етапом, який відображає весь об’єм теоретичних знань і підтвердження якості оволодіння практичними навиками,
є комплексний кваліфікаційний іспит зі спеціальності.

Створюється державна кваліфікаційна екзаменаційна комісія, до складу якої входять викладачі основних клінічних предметів, представники адміністрації і практичної медицини.

Організація роботи і документація ДКК ведеться згідно вимог відповідних регламентуючих документів. Професійний рівень підготовки випускників та їх готовність до практичної діяльності відзначається у звітах ДКК.

Готуючи медичних працівників педагоги нашого коледжу докладають максимум зусиль, щоб наші випускники були здатними до творчого мислення, готовими відгукнутися на людський біль, щоб вони своєю працею робили гідний внесок у розбудову України.