Коломийський медичний коледж ім. І.Франка

адреса: Івано-Франківська обл.
78200 м. Коломия
вул. Івана Франка, 14

тел: +38 (03433) 24450,
тел/факс: +38 (03433) 26947

e-mail: kolmedkol@gmail.com

Практичне навчання

Переддипломна практика "Лікувальна справа" PDF файл


Переддипломна практика "Сестринська справа" PDF файл


Виробнича практика "Лікувальна справа" PDF файл


Виробнича практика з основ медсестринства PDF файл


Інструкція щодо проведення практики студентів у дистанційній формі


Реформування системи охорони здоров'я ставить інші, якісно нові завдання у справі підготовки середнього медичного персоналу та забезпечення його високого професіоналізму.

Критерієм оцінки якості професійної підготовки спеціалістів середньої ланки є результати навчального процесу, рівень професійних знань і вмінь студентів. Педагогічний колектив коледжу спрямовує свої зусилля на розробку сучасної методології освіти, не втрачаючи при цьому міцного національного ґрунту, що сприяє виробленню професійних знань і умінь, що були б конкурентноспроможними на національному ринку праці.

Для викладачів-лікарів проводяться семінари з питань удосконалення методики проведення практичного навчання.
З врахуванням нових досягнень медичної науки і практики, викладачі постійно поповнюють комплекси методичного забезпечення предметів. На кожному теоретичному чи практичному занятті звертається увага на значимість даної теми в майбутній професійній діяльності медичної сестри, фельдшера, акушерки, фармацевта, підкреслюється її актуальність і соціальна значимість.

Профілізація навчання починається вже на першому курсі. Близько 80% навчальних годин відводиться для проведення практичних і лабораторних занять. Метою практики є оволодіння сучасними методами і формами організації праці майбутнього медичного та фармацевтичного працівника, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби поповнювати свої знання для їх творчого застосування в практичній діяльності.

Розроблені досконалі інструкції з техніки виконання різних процедур і маніпуляцій, що дозволяє в доклінічних умовах, з певною достовірністю імітувати реальні умови виконання цієї роботи в лікарні. Великі можливості для організації творчої роботи студентів з'явилися в результаті створення комп'ютерних класів, використання аудіо і відеотеки та мультимедійного обладнання. Закуплено електронні книги з основних клінічних дисциплін. Кабінети і лабораторії коледжу забезпечені сучасним устаткуванням, інструментарієм, предметами догляду, технічними засобами навчання (мультимедійні пристрої, 2 лінгафонні кабінети, аудіо- , відео- та комп'ютерна техніка, електронні підручники, Державна Фармакопея України).

В коледжі розроблена система проведення атестації практичних навиків з клінічних предметів перед проходженням студентами виробничої і переддипломної практики. З цією метою на кожного студента заводиться атестаційний листок з переліком практичних навиків з кожного предмету згідно програми. Студенти мають залікові книжки практичної підготовки, де вказано перелік дисциплін, з яких проводиться контроль практичної підготовки студентів і перелік практичних навичок та вмінь, по яких атестуються студенти. Атестація практичних навиків проводиться в кабінетах доклінічної практики. Студент отримує допуск до виробничої чи переддипломної практики тільки після перевірки вміння виконувати ін'єкції і маніпуляції в доклінічних умовах на фантомах.

З метою покращення якості професійної підготовки молодших медичних спеціалістів та керуючись "Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (наказ № 93 від 08.04.93 р. МОЗ України) і наказом МОЗ України № 78 від 16.04.1996р. „Про затвердження інструкції про організацію та проведення практики студентів медичних та фармацевтичних училищ (коледжів)", наказом Управління охорони здоров'я облдержадміністрації затверджені бази для проведення навчальних, виробничих і переддипломних практик - лікувально-профілактичні та фармацевтичні заклади Івано-Франківської області.